TO NEWLOOK =>

Sr_no entryno mobile sur_name1 first_name1 father_name1 grand_father1 dob mstat gautra1 city1 bksr source
1 5101  999  VADIYA  ARJUNBHAI  BHUPATRAI    1985  UN  PARASHAR  MUMBAI  12  VADIYA2011_2012
2 5180  999  VADIYA  NIKHILBHAI  MANSUKHLAL    1985  UN  PARASHAR  MUMBAI  27  VADIYA2011_2012
3 5225  999  VADIYA  SANJAYBHAI  PARESHBHAI    1985  UN  PARASHAR  MUMBAI  34  VADIYA2011_2012
4 5325  999  VADIYA  HIRENKUMAR  GAURISHANKARBHAI    1985  UN  PARASHAR  AHMEDABAD  52  VADIYA2011_2012